Stadt: Valencia, Spanien

Frist: 2014-06-15

Beginn: 2014-11-19

Ende: 2014-11-21

URL: http://sedll2014.upv.es/index.html

CATALÀ

Tema central del congrés: LA TECNOLOGIA APLICADA A LA DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA

Les principals àrees temàtiques del congrés són les següents:
1. Cultura i societat en l’ensenyament de la literatura i la llengua.
2. Polítiques lingüístiques en el marc peninsular i internacional.
3. Didàctica de la llengua i de la literatura de la L1.
4. Didàctica de la llengua i la literatura L2 i L1.
5. Literatura infantil i juvenil.
6. Tecnologies i innovació educativa.
7. Llengües per a fins específics.
8. La didàctica de la literatura i de la llengua: estudis i intervencions interculturals en contextos plurilingües.
9. La literatura i la llengua en l’ensenyament superior: paradigmes metodològics i transferència de coneixement.

Termini recepció resums: 30 juny 2014

CASTELLANO

Tema central del congreso: LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA

Las principales áreas temáticas del congreso son las siguientes:
1. Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua.
2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional.
3. Didáctica de la lengua y de la literatura de la L1.
4. Didáctica de la lengua y la literatura L2 y LE.
5. Literatura infantil y juvenil.
6. Tecnologías e innovación educativa.
7. Lenguas para fines específicos.
8. La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües.
9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de conocimiento.

Plazo recepción de resúmenes: 30 de junio 2014

ENGLISH

Main conference theme: TECHNOLOGY APPLIED TO LANGUAGE AND LITERATURE DIDACTICS.

There are nine conference themes this year:
1. Culture and Society in Teaching Language and Literature.
2. Linguistic Policies within the Peninsular and International Frame.
3. Language and Literature Didactics in L1.
4. Language and Literature Didactics in L2 and FL.
5. Didactics, Children’s and Young Learner’s Literature.
6. Technologies and Educational Innovation.
7. Language for Specific Purposes.
8. Literature and Language Didactics: Studies and Intercultural Intervention in Multilingual Contexts.
9. Literature and Language in Higher Education: Methodological Paradigms and Knowledge Transfer.

Deadline: 30th June 2014

Beitrag von: Maria Lacueva i Lorenz

Redaktion: Christof Schöch